Za co odpowiada dział księgowości w firmie?

Za co odpowiada dział księgowości w firmie?

Jaka jest odpowiedzialność biura rachunkowego? Co powinien wiedzieć księgowy?

Dział księgowy w firmach jest odpowiedzialny za organizację i prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przygotowanie sprawozdań finansowych. Tworzy również politykę rachunkowości zgodną z przepisami o rachunkowości, która pozwala na terminowe otrzymywanie informacji do analizy, planowania, kontroli, oceny sytuacji finansowej i wyników organizacji.

Zadań jest tyle, że najlepiej jest zdecydować się na outsourcing księgowości i prowadzić ją za pośrednictwem biura rachunkowego np. Business Mind. W ramach usług księgowych i biura rachunkowego istnieje kilka obszarów, zagadnień księgowych.

[materiał zewnętrzny]

Księgowość musi być prowadzona przez wykwalifikowaną osobę lub biuro rachunkowe. Rachunkowość środków trwałych i materiałów, ich odbiór, utylizacja, przechowywanie, użytkowanie i ewidencja tego wszystkiego jest niezwykle trudna dla osoby, która nie robi tego na co dzień.

Dochodzi do tego też rozliczanie pracy i wynagrodzeń pracowników oraz rachunkowość operacji rozliczeniowych. Czyli rozliczenia z budżetami, funduszami państwowymi i pozabudżetowymi itp., co za tym idzie piecza nad operacjami gotówkowymi i bankowymi.

Co powinien wiedzieć główny księgowy? Z jakiej wiedzy korzysta biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe korzysta z szerokiego zakresu wiedzy. Dotyczy on rachunkowości, podatków i opłat, audytu, oficjalnej rachunkowości statystycznej, archiwizacji, świadczeń emerytalnych oraz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Dochodzi też wiedza na temat ustawodawstwa cywilnego, celnego, pracowniczego, walutowego i budżetowego. Wiedza z prawa z zakresu ustawodawstwa dotyczącego walki z korupcją i przekupstwem handlowym, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu jest również niezmierne ważne.

Akty prawne dotyczące procedury zabezpieczania dokumentów księgowych, odpowiedzialności za niezłożenie lub złożenie fałszywych oświadczeń

Prawo przemysłowe w zakresie działalności podmiotów gospodarczych powinno być bardzo dobrze znane głównemu księgowemu firmy. Wewnętrzne dokumenty organizacyjne i administracyjne organizacji muszą być prowadzone z należytą starannością i archiwizowane oraz chronione.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i podstawy ekonomii, technologii, organizacji produkcji i zarządzania w organizacji to wiedza, którą mogą poszczycić się nie wszyscy zajmujący się księgowością. Metody analizy finansowej i obliczeń finansowych są różne, i można je różnie zanalizować, dlatego potrzebna jest odpowiednia osoba na to stanowisko, by Twoja firma mogła odnosić sukcesy.

Wraz ze wzrostem możliwości działalności firmy z czasem rosną również wymagania dotyczące księgowości

Dział księgowości (szczególnie w większych firmach) może być podzielony na inne jednostki, do których mogą należeć np.:

  • księgowy inwestycyjny
  • księgowość materiałowa
  • księgowość płacowa
  • działające biuro rachunkowe
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość ogólna

Poszczególne części działu księgowości zazwyczaj odpowiadają za określony obszar np. księgowość płac. Poszczególne podzielone obszary są następnie agregowane w jeden system na podstawie z góry ustalonych zasad i metod. Na podstawie nowo zdobytej wiedzy można wywnioskować, że rozsądne, ale i praktyczne jest zdecydować się na outsourcing księgowości.