Śmierć rodzica - jakie świadczenia należą się bliskim?

Śmierć rodzica – jakie świadczenia należą się bliskim?

Jakie formalności załatwić i jak uzyskać świadczenia z ZUS w wypadku śmierci rodzica?

Dzieci po śmierci rodziców zwykle mają sporo formalności do załatwienia. Sprawa pochówku, kwestie spadkowe i finansowe – to wszystko zajmuje dużo czasu i energii. Do tego dochodzi okres żłoby, w którym jest nam trudno pogodzić się z odejściem tak bliskiej osoby.
Po jakimś czasie jednak zaczynamy także myśleć praktycznie, dochodzą do głosu tematy inne, nie tylko emocjonalne. Warto bowiem mieć na uwadze, że koszty pogrzebu pokryć może świadczenie z ZUS-u – zasiłek pogrzebowy. W niektórych sytuacjach mamy także szansę na wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS-u po śmierci rodzica

O zasiłek pogrzebowy starać się może osoba, która spełnia dwa warunki:

  1. Jest członkiem rodziny osoby zmarłej (z różnym stopniem pokrewieństwa).
  2. Poniosła faktycznie koszty pogrzebu i ma na to dowody.

W celu otrzymania tego świadczenia z ZUS-u trzeba złożyć wniosek o wypłatę (formularz Z-12 – do pobrania w oddziale ZUS-u lub przez internet) wraz z załącznikami, tj. przede wszystkim załączamy:

  • skrócony odpis aktu zgonu rodzica (czy innej osoby zmarłej),
  • oryginały rachunków związanych z kosztami pogrzebu (lub kopie potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem – jeżeli oryginały zostały złożone do banku),

dokumenty, które potwierdzą pokrewieństwo z osobą zmarłą (np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty, jeżeli zawiera odpowiednie dane osoby ubiegającej się o zasiłek).
Świadczenie to wypłacane jest jednorazowo i dla osoby, która złożyła wniosek. Taka procedura zapobiega nadużyciom i ewentualnym wyłudzeniom świadczenia przez osoby niepowołane.

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Po śmierci matki, ojca lub innej osoby bliskiej w niektórych sytuacjach możemy liczyć na odszkodowanie. Zależy ono od tego, czy mieliśmy wcześniej zawartą umowę ubezpieczenia, która obejmowałaby swoimi zapisami wypłatę na wypadek śmierci mamy czy taty.

Odszkodowanie za śmierć rodzica może być dobrą rekompensatą, która przyda nam się np. przy załatwianiu spraw związanych ze spadkiem, które oczywiście generują pewne koszty. Czasami może także pomóc nam spełnić ostatnią wolę rodzica związaną np. z wyglądem nagrobka czy pomnika, które mogą być naprawdę kosztowne.

Należy więc wcześniej pomyśleć o takiej ewentualności i pomyśleć od ubezpieczeniem w dowolnej firmie. Warto mieć na uwadze zwłaszcza duże ubezpieczalnie, które gwarantują dobre warunki oraz bezpieczeństwo. Wtedy możemy liczyć na sprawne załatwienie sprawy w odpowiednim momencie i wypłatę jednorazowego wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Śmierć rodzica – czas na złożenie wniosku o świadczenie z ZUS-u

Mamy dokładnie 12 miesięcy na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia z ZUS-u – zasiłku pogrzebowego. Jeśli tego nie zrobimy, prawo do wypłaty zasiłku przepadnie. Termin ten liczy się od śmierci osoby bliskiej.
W niektórych sytuacjach – gdy ciało zostaje odnalezione po jakimś czasie lub wymaga identyfikacji – możemy liczyć na wydłużenie tego terminu: do 12 miesięcy od pogrzebu. Takie okoliczności należy jednak uzasadnić, dołączając np. pismo z policji.