Przemówienie wojewody pomorskiego komentuje prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Masz 12-19 lat i jesteś Kaszubą? Weź udział w konkursie!

Opowiedz światu, co to znaczy być Kaszubą i wygraj atrakcyjne nagrody

Masz 12-19 lat i uczęszczasz do którejś z kartuskich szkół podstawowych lub ponadpodstawowych? Weź udział w naszym konkursie. Czekają naprawdę atrakcyjne nagrody!

Jesteś Kaszubą? Co to dla ciebie znaczy? Powiedz nam to.

Żeby wziąć udział w konkursie trzeba nagrać krótki filmik (maksymalnie może trwać 45 sekund), a w nim odpowiedzieć na pytanie: Jestem Kaszubą – co to dla mnie znaczy?.

Filmik nie musi być wyjątkowej jakości technicznej – wystarczy nagranie telefonem komórkowym. Nie ma być montowany, nie ma zawierać żadnych efektów specjalnych, animacji, muzyki, itd. Ma to być tylko wypowiedź na wyżej zadane pytanie. Dla nas ważne jest to, co masz na ten temat do powiedzenia, a nie to czy potrafisz montować i realizować filmowe produkcje. Przemyśl więc, co chciałbyś nam powiedzieć, nagraj się telefonem – i już, to wystarczy.

Pamiętaj, żeby dostarczyć nam – oprócz samego filmiku, metryczkę swojej pracy i dwie wymagane zgody – zobacz poniżej Regulamin i załączniki do Regulaminu.

Filmik można do nas wysłać pocztą elektroniczną ([email protected]) pocztą tradycyjną (ul. Łąkowa 85, 83-300 Kartuzy) lub wręczyć osobiście organizatorom po wcześniejszym umówieniu się (szczegóły w regulaminie – poniżej).

Termin nadsyłania prac: 10 listopada 2020 roku.

Z nadesłanych prac my zmontujemy krótki film, który będzie dostępny w internecie. Wysyłając prace musisz się liczyć z tym, że twoja wypowiedź może być opublikowana w internecie.

W konkursie można wygrać m.in. deskorolkę, rakietę do tenisa, torbę sportową i inne atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Nie zwlekaj, powiedz nam i całemu światu, co to dla ciebie znaczy: być Kaszubą…

Jeśli chcesz wziąć udział w naszym konkursie, zapoznaj się z regulaminem, który zamieściliśmy poniżej.

Regulamin wraz z załącznikami możesz pobrać w osobnym pliku klikając TUTAJ (dysk Google).


 

Projekt dofinansowany przez Gminę Kartuzy.

Projekt uzyskał wsparcie sponsorów:

 • WODKAN-GRZENKOWICZ Spółka z o.o.
 • WROŃSKI Spółka Jawna
 • Boterm Sp. z o.o.
 • „Adi” – Instalacje Sanitarne i CO
 • Centrum Zdrowia Olimp w Kartuzach

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby.


REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO „JESTEM KASZUBĄ”

organizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w gminie Kartuzy

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie filmowym „Jestem Kaszubą”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby, nr KRS 0000718370, adres siedziby: ul. Łąkowa 85, 83-300 Kartuzy, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Koordynatorem Konkursu jest pani   Edyta  Słomczyńska, członkini Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kartuzy.

2. CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wzrost poziomu kaszubskiej świadomości etnicznej, opartej na autorefleksji, wśród uczestników konkursu i osób oglądających film pokonkursowy w internecie.

 3. ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w gminie Kartuzy, w wieku od 12-19 lat.

4. PRACA KONKURSOWA

 1. Za pracę konkursową zostanie uznany film zawierający wypowiedź ucznia – uczestnika konkursu, będący odpowiedzią na pytanie: „Jestem Kaszubą – co to dla mnie znaczy?”. Wypowiedź może być sformułowana w języku polskim lub kaszubskim.
 2. Każda praca konkursowa powinna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Prace konkursowe należy przygotować w następujący sposób:

3.1 Film, nagrany telefonem komórkowym lub kamerą ma zawierać tylko i wyłącznie wypowiedź ucznia – uczestnika konkursu, o której mowa w §4 p. 2 (odpowiedź na pytanie: „Jestem Kaszubą – co to dla mnie znaczy?”). Praca konkursowa nie powinna zawierać tzw. przebitek, animacji, efektów wizualnych dźwiękowych, muzyki i in., i powinna stanowić maksymalnie 45 sekundowy „surowy” materiał, bez cięć i montażu. Jakość techniczna nagrania powinna być wystarczająca, by wypowiedź ucznia była zrozumiała i czytelna.

3.2 Pracę konkursową należy dostarczyć do organizatora ) w terminie do dnia 10 listopada

2020 roku w następujący sposób:

a. przesłać pocztą tradycyjną na nośniku elektronicznym (pendrive, karta pamięci,

płyta) na adres Stowarzyszenia: ul. Łąkowa 85, 83-300 Kartuzy (decyduje data stempla pocztowego),

b. wręczyć osobiście pani Edycie Słomczyńskiej (tel. 603744078, [email protected]), po wcześniejszym osobistym kontakcie w celu umówienia się, która poświadczy jej odbiór stosownym dokumentem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

c. przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected], w razie rozmiaru pliku przekraczającego 20 MB, zalecane jest używanie platform internetowych służących do przesyłania plików większych rozmiarów (np. wetransfer.com, myairbridge.com lub inne).

3.3. W przypadku wysłania pracy konkursowej poczta tradycyjną, lub wręczenie osobiście, należy dołączyć do niej wydrukowane i odpowiednio uzupełnione i podpisane załączniki 1, 3 i 4 do niniejszego Regulaminu. W przypadku wysłania pracy konkursowej droga elektroniczną należy dołączyć do niej skany odpowiednio uzupełnionych i podpisanych załączników 1, 3, i 4 do niniejszego regulaminu. Niewysłanie lub nieprzekazanie ww. dokumentów uniemożliwi udział w konkursie.

3.4 Sposób zapisu pracy konkursowej na nośniku elektronicznym musi umożliwiać jej kopiowanie. Praca konkursowa powinna być zapisana w formacie MP4 i nie przekroczyć rozmiaru 200 MB.

 6. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z trzech członków.
 2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
 4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram posiedzenia Komisji.
 5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej dokumentacji.
 6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 7. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
 1. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 2. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 3. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi
  do 27 listopada 2020 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.magazynkaszuby.pl oraz otwartekaszuby.pl, oraz w mediach społecznościowych (Facebook, profil Organizatora).

8. NAGRODY W KONKURSIE

 1. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody   innemu  uczestnikowi   Konkursu,   który   spełnił    wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

9. PUBLIKACJA PRAC

 1. Prace laureatów Konkursu zostaną opublikowane w internecie w filmie, który zostanie zrealizowany po zakończeniu konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

10. DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 2. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 3. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
 4. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

11. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.

PONIŻEJ: Załączniki do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór metryczki;
 2. Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru Pracy Konkursowej.
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (osoby niepełnoletnie).

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA

 1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:……………………………………………………………
 2. KLASA:……………………………………………………………………………………
 3. NAZWA SZKOŁY:……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 1. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA PRAWNEGO: ……………………………………………………………………………………………………
 2. [opcjonalnie – nieobowiązkowe] IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD KIERUNKIEM KTÓREGO ZOSTAŁA WYKONANA PRACA ORAZ ADRES E–MAIL:

………………………………………………………………………………………………………………………………..


Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ

 

Data przekazania: ……………………………………

Miejsce przekazania:   ……………………………………

Rodzaj nośnika:   ……………………………………

Autor przekazywanej pracy:   ……………………………………

 

Ja, niżej podpisana Edyta Słomczyńska, oświadczam, że w dniu dzisiejszym odebrałam od

 

…………………………………………………………………………………………………

Pracę Konkursową, przygotowaną do konkursu filmowego „Jestem Kaszubą” oraz wymagane do udziału w Konkursie, podpisane dokumenty:

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Wzór metryczki.
 2. Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (osoby niepełnoletnie).

 

Edyta Słomczyńska

 

………………………………


Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

 

NAZWA SZKOŁY

………………………………………

………………………………………

ADRES SZKOŁY

………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA PRAWNEGO:

……………………………………………………………………….

 

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………….jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………, będącego autorem pracy konkursowej – zwanej dalej jako „utwór”, zgłoszonego przez szkołę: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

klasa: …………, do konkursu filmowego pn. „Jestem Kaszubą”, organizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby, ul. Łąkowa 85, 83-300 Kartuzy, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich
do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu.

Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie
i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

 1. publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;
 2. reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
 3. wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, materiał filmowy) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

……………………………………..                                         ……………………………………..

(data i podpis – przedstawiciel ustawowy                                         (data i podpis Organizatora)

autora/opiekun prawny autora)


Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu

 

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

złożone w dniu ………………………… w ………………………………………………………….

przez:…………………………………………………………………………………………………..

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………..

uczącego się    w klasie ……………………..w   szkole…………………………………………………………………….

niniejszym wyrażam zgodę na:

 1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu „Jestem Kaszubą”, organizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby (zwane dalej Organizatorem) dla uczniów szkół w gminie Kartuzy, w wieku 12 – 18 lat, zwanego dalej „Konkursem”, oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).
  1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania
   i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
  2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie internetowej magazynkaszuby.pl.
  3. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.
  4. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  5. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję.

 

 

………………………………….…………………………..

(data i podpis przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora)